Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optima Artur Góral z siedzibą w Kłomnicach 42-270 przy ul. Pocztowej 13 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7722186851 (dalej: „Administrator danych”) Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

 1. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres artur.goral@finmore.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 1. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania ich sprostowania,
  4. usunięcia;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt

– telefoniczny (+48 606 429 693)

– e-mailowy artur.goral@finmore.pl

– pisemny na adres Optima Artur Góral 42-270 Kłomnie ul. Pocztowa 13

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  4. wypełniania innych obowiązków prawnych.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie), a także od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania.
 1. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.