Jak wypełnić PCC-3 od ustanowienia hipoteki?

 

PCC3

Obowiązkiem kredytobiorcy dokonującego wpisu zabezpieczenia hipotecznego do działu IV księgi wieczystej jest złożenie deklaracji PCC3 oraz wpłata do właściwego urzędu skarbowego opłaty od ustanowienia hipoteki.

Jest to czynność, której nie wymaga od kredytobiorcy bank, lecz stanowi ona obowiązek wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.

 

Kluczowe informacje:

 

Ile mam czasu na złożenie deklaracji PCC-3?

14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego tj. od dnia wystawienia oświadczenia dotyczącego wpisu do hipoteki. Jest to dokument, który składasz łącznie z wnioskiem o wpis hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym.

 

Ile zapłacę?

Zryczałtowaną stawkę 19 zł jeśli wysokość zabezpieczenia ustalana jest jako „hipoteka umowna do kwoty xyz”

 

Gdzie wpłacić podatek?

Na konto właściwego urzędu skarbowego, które służy do przyjmowania wpłat na podatek od czynności cywilnoprawnych. Konto możesz znaleźć na stronie urzędu.

 

Co przygotować?

Numer Pesel lub numer NIP.

Kwotę przychodu za ostatni rozliczony rok podatkowy z złożonego PIT.

Adres e-mail.

 

Jak złożyć deklarację PCC-3 krok po kroku?

  1. Papierowo
  2. Online poprzez portal podatki.gov.pl

 

Jeśli deklarację zamierzasz złożyć online poniżej znajdziesz poradnik jak to zrobić krok po kroku.

 

Krok 1:

Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/ i wybierz podatek PCC

Aktualna ścieżka na 17.02.2022 to: Podatki.gov.pl > PCC, SD > Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) > e-Deklaracje PCC

Link: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/

Wybierz aktualną deklarację PCC-3, a następnie przejdź do portalu podatkowego.

 

 

Krok:2

W kolumnie portal podatkowy – usługi wybierz > formularze > formularz PCC

 

 

Krok: 3

Następnie kliknij podświetlony wiersz: PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Krok: 4

PCC3 – Wybierz okres rozliczeniowy

Wpisz datę dokonania czynności i przejdź do deklaracji

Krok: 5

Wybierz kreator jako formę wypełnienia deklaracji.

Krok: 6

Wybierz urząd skarbowy do którego adresowana jest deklaracja.

 

Krok: 7

Cel złożenia deklaracji – zaznacz złożenie deklaracji.

Krok: 8

Wybierz rodzaj podatnika, który zobowiązany jest do złożenia deklaracji.

W przypadku kredyt hipotecznego na cel mieszkaniowy wybierz osoba fizyczna.

 

Krok: 9

Uzupełni swoje dane NIP lub Pesel czyli Identyfikator podatkowy – numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo niebędących płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; – NIP w przypadku pozostałych podmiotów.

Dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania.

Krok: 10

Wybierz rodzaj podmiotu składającego deklarację:

Jeśli wpis dotyczy nieruchomości dla której jest dwóch właścicieli wybierz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku. Jeśli jesteś jedynym właścicielem wybierz inny podmiot. W kroku 14 będzie miało to dla Ciebie znaczenie.

 

Krok:  11

Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

W polu: „Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej”

Należy wpisać treść dotyczącą wpisu hipoteki umownej, do kwoty i na rzecz określonego banku z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w księdze wieczystej o numerze XYZ na podstawie umowy kredytu hipotecznego numer XYZ z dnia XYZ.

Krok: 12

Należy określić czy czynność dotyczy umowy spółki lub jej zamiany.

 

Krok: 13

Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć punkt Ustanowienie hipoteki oraz z wyświetlone pole wpisać obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej (po zaokrągleniu do pełnych złotych) w wysokości 19 zł.

 

Krok: 14 (opcjonalnie jeśli PCC3/A)

Informacja o załącznikach. Jeśli w kroku 10 wybrałeś podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku musisz wskazać liczbę załączników PCC-3/A.

Jeśli w kroku 10 wybrałeś inny podmiot nie wyświetli się wskazanie ich liczby.

Ważne: Pole liczba dołączonych informacji PCC-3/A – informację PCC-3/A należy wypełnić oddzielnie i złożyć do urzędu skarbowego, do którego jest adresowana deklaracja PCC-3.

 

Krok: 15 (opcjonalnie jeśli PCC3/A)

Oznacz nie.

 

Krok: 16

Przechodząc dalej wyświetli się uzupełniona przez nas deklaracja podatkowa PCC-3 – należy zweryfikować poprawność wpisanych danych.

Krok: 17

Podpisywanie dokumentu.

Wybierz formę autoryzacji. Podpisz dokument i wyślij.

 

Krok: 18

Wprowadź swój adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie złożenia deklaracji.

Krok 19

Kreator wygeneruje hasło do otworzenia potwierdzenia złożonej deklaracji.

Zrobione.

 

Pamiętaj o zachowaniu urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu UPO.

 

Jeśli wpis ten dla Ciebie jest przydatny zachęcam Cię do udostępnienia go na portalach społecznościowych.

Jeśli będziesz miał dodatkowe pytania kontakt do mnie znajdziesz w tej zakładce.